voba 1548 +18
Tuanbh123 1582 -18

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

56 nước, 15 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết