Okem 1414 -10
voba 1543 +10

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

61 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết