voba 1599 -26
Daobacthan 1351 +26

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

83 nước, 19 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua