hai3ke 1590 -22

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

81 nước, 5 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua