hai3ke 1580 +11

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

74 nước, 7 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua