f3000 1377 +22
phamhoang76 1505 -22

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

50 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ