voba 1593 +12
thuan84 1495 -12

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

66 nước, 11 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ