voba 1605 +11
thuan84 1483 -11

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

44 nước, 8 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ