hai3ke 1591 -19
Nam1976 1522 +19

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

57 nước, 8 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua