voba 1616 -20

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

15 nước, 2 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ