hai3ke 1597 +16
Bolobala 1606 -16

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

34 nước, 2 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua