hai3ke 1599 -16
Bolobala 1604 +16

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

57 nước, 5 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết