hai3ke 1574 -12
Tieudaodu2 1654 +12

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

103 nước, 14 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua