Tieudaodu2 1666 +11
hai3ke 1562 -11

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

40 nước, 3 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết