hai3ke 1551 -10
Tieudaodu2 1677 +10

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

35 nước, 2 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua