Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

55 nước, 6 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua