voba 1596 -24
C145 1400 +24

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

151 nước, 32 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua