Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

38 nước, 4 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ