Kiểu: Cờ úp, 27/1/2022

60 nước, 9 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết