voba 1561 -25
Son1966 1345 +25

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2022

23 nước, 7 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ