voba 1536 -17

Kiểu: Cờ úp, 28/1/2022

73 nước, 11 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua