Huongtram 1467 +17
L.xeVDB 1483 -17

Kiểu: Cờ úp, 16/3/2022

68 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết