Huongtram 1506 -21
2022co 1398 +21

Kiểu: Cờ úp, 16/3/2022

9 nước, 1 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ