Kiểu: Cờ úp, 16/3/2022

19 nước, 0 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết