hanam73 1228 +18
YeuChieu 1273 -18

Kiểu: Cờ úp, 30/3/2022

54 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua