Phihung27 1350 +12
hanam73 1262 -12

Kiểu: Cờ úp, 31/3/2022

42 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết