hanam73 1223 -14
19001515 1257 +14

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2022

45 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết