hanam73 1228 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/4/2022

44 nước, 5 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ