KANTE 1758 -12
Vinhtran9 1854 +12

Kiểu: Cờ úp, 5/5/2022

56 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua