benkute 1521 +24
Tien3381 1709 -24

Kiểu: Cờ úp, 11/5/2022

394 nước, 22 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ