Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

44 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua