kimlo2209 1255 +20
newbie03 1341 -20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết