Henryc 1428 +12
Huynhcon 1332 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

48 nước, 3 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua