Daobacthan 1419 +19
hancom1 1478 -19

Kiểu: Cờ úp, 14/5/2022

62 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết