Minhabc 1553 -14
anh.nha.que 1587 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

5 nước, 1 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ