Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

98 nước, 14 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua