Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 2 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ