Lamdung 1548 +17
Hienvd 1571 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết