Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

31 nước, 4 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết