Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

76 nước, 8 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua