Henryc 1440 +16
197068 1445 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

42 nước, 3 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết