Vaileu 1487 +26

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

72 nước, 11 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua