TrinhThu 1474 +16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

61 nước, 5 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua