vinh1979 1649 +11
karik 1531 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

42 nước, 2 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết