NBAO 1904 +3
caman2306 1507 -3

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

42 nước, 5 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết