caman2306 1422 +15
daoduyvu 1401 -15

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2022

136 nước, 11 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ