donkey6969 1267 -12
YeuChieu 1347 +12

Kiểu: Cờ úp, 17/5/2022

59 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ