Kiểu: Cờ úp, 18/5/2022

43 nước, 5 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết