0564999959 1343 -9
TQz2 1509 +9

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2022

119 nước, 8 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết