0564999959 1329 -17
Vctranho 1309 +17

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2022

63 nước, 3 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua